Thông báo cấp thẻ, giấy phép KSAN năm 2021 - 2022

Ngày 08/10/2020, Cảng vụ hàng không miền Nam có Thông báo số 1446/CVMN-GSAN về việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cẳng hàng không, sân bay năm 2021 - 2022 của Cảng vụ hàng không miền Nam.

Tải thông báo