Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không Miền Nam

Ngày 28/8/2018, Cục Hàng không Việt Nam ra Quyết định số 1509/CHK-QĐ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không Miền Nam.