Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam

Ngày 12/12/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT (thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải).

Chức năng - nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ hàng không miền Nam 1

Chức năng - nhiệm vụ và quyền hạng của cảng vụ hàng không miền Nam 2

Chức năng - nhiệm vụ và quyền hạng của cảng vụ hàng không miền Nam 3