Hệ thống văn bản

Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT

  • : 0040
  • : 14.08.2019
Ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

  • Ngày ban hành: 04.12.2017
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 416.80 Kb
Nội dung toàn văn: Tải ngay