Hệ thống văn bản

Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT

  • : 0039
  • : 14.08.2019
Ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh, hàng không thay thế Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện an ninh hàng không.
 
Ngày ban hành: 04.12.2017
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 717.19 Kb
Nội dung toàn văn: Tải ngay