Hệ thống văn bản

Thông tư 51/2018/TT-BGTVT

  • : 0044
  • : 14.08.2019
Ngày 19/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.
 
  • Ngày ban hành: 12.11.2018
  • File đính kèm
  • Dạng file: pdf
  • Dung lượng: 657.36 Kb
Nội dung toàn văn: Tải ngay