Triển khai thực hiện thông tư 34/2022/TT-BGTVT ngày 22/12/2022 của Bộ BGTVT