Triển khai thực hiện Nghị định 20/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 08/3/2024, Cảng vụ hàng không miền Nam ban hành Công văn số 327/CVMN-PCTT về việc triển khai thực hiện Nghị định 20/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021.