Tìm hiểu về các kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam

- Đại hội I Công đoàn Việt Nam họp từ ngày 01 - 15/01/1950 tại tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đã quyết nghị về nhiệm vụ trước mắt của Công đoàn đối với đường lối kháng chiến, kiến quốc của Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm 21 ủy viên chính thức và 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký. Đồng chí Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Thường vụ Trung ương được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đại hội II Công đoàn Việt Nam

- Đại hội III Công đoàn Việt Nam

- Đại hội IV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1978 - 1983

- Đại hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988

- Đại hội VI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1988 - 1993

- Đại hội VII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1993 - 1998

- Đại hội VIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1998 - 2003

- Đại hội IX Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2003 - 2008

- Đại hội X Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2008 - 2013

- Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018

- Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII dự kiến trình Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XIII về nhân sự: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XIII: 177 đồng chí; Ủy viên Đoàn Chủ tịch: 31 đồng chí; Chủ tịch; Phó Chủ tịch: 5 đồng chí; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII: 19 đồng chí. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước.  Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

 Nguyễn Công Trữ