Thông báo v/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức của CVHKMN 2023

925/TB-CVMN Thông báo v/v gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức của CVHKMN 2023