Thông báo thay đổi thời gian phòng vấn thì sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức 2023

1466/TB-CVMn Thông báo thay đổi thời gian phòng vấn thì sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, đợt xét tuyển viên chức 2023

Tải về