Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển

Ngày 11/12/2018, Cảng vụ HK miền Nam thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đợt 2/2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển.

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 2

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 3

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 4

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 5

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 6

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 7

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 8

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 9

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2018 và thời gian tổ chức phỏng vấn thí sinh dự tuyển 10