Công khai ngân sách theo quy định Luật NSNN năm 2015

Ngày 15/5/2019, Cảng vụ HKMN công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

Cảng vụ HKMN đã thực hiện việc công khai đánh giá thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý IV và cả năm 2018 theo file TẢI VỀ.