Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cảng vụ HK miền Nam

Ngày 04/9/2020 Cảng vụ hàng không miền Nam ra Quyết định số 168/QĐ-CVMN ngày 04/9/2020 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Cảng vụ hàng không miền Nam.

Tải file