Cảng vụ HK miền Nam tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019

“Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Kế hoạch số 471-KH/TVĐU ngày 14/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Cảng vụ HK miền Nam tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 như sau:


1. Học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.


2. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị thuộc Cảng vụ phải gương mẫu, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phẩm chất và bản lĩnh của người đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; thực hiện trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; xây dựng tác phong làm việc tận tuỵ, khoa học, sáng tạo, đổi mới; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


3. Việc học tập, triển khai thực hiện chuyên đề 2019 phải gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực, lan toả trong cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cảng vụ HK miền Nam.


Đính kèm Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. NCT.